Bulletin pro právo ve veřejném zájmu ONLINE


Motto: Tua res agitur, paries cum proximus ardet. (O tebe jde, hoří-li sousedův dům.)

Najít na stránce:
Za podporu děkujeme společnosti
C. H. Beck

Via Iuris vydává:


Každý týden nový článek z klávesnice právníků a právniček ve službách veřejnému zájmu.
Každý měsíc delší pojednání v expertních časopisech nakladatelství C. H. Beck.


Zlepší nový trestní řád výrazně postavení poškozeného?
Mgr. Veronika Kristková LL.M.
Legislativní rada vlády schválila dne 31. 7. 2008 věcný záměr nového trestního řádu, který deklaruje, že směřuje k výraznému posílení a rozšíření práv poškozeného v trestním řízení, zdokonalení dosavadních procesních mechanismů jeho ochrany a předpokládá přijetí samostatného zákona  o obětech trestných činů, který by komplexně upravil práva obětí trestných činů, která nemají procesní charakter.

Rubrika: Spravedlivý proces - uveřejněno: 11. 12. 2008


Maďarská bezplatná právní pomoc
Theodor Klán

Již dlouhou dobu se v odborných kruzích v České republice diskutuje o částečné či úplné změně systému bezplatné právní pomoci (či BPP). Jak zastánci, tak odpůrci změn v českém systému BPP často berou do úst systému státem zajišťované právní pomoci na Slovensku, jeho existenci, klady a zápory. 1) Všichni ale bezostyšně zapomínají na systém, který již začali používat naši maďarští kolegové.

Rubrika: Spravedlivý proces - uveřejněno: 3. 12. 2008


Co mohou podle Ústavního soudu obce udělat pro čistější ovzduší?
Mgr Vendula Zahumenská
Znečištění ovzduší je velkým problémem jak na globální úrovni, tak na té nejnižší - místní, kde ho ale namísto nejvýznamnějších politiků světa řeší obyčejní starostové malých obcí i měst.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 27. 11. 2008


Případ úvěrové smlouvy
Mgr. Petr Kubačka
Řada lidí dnes, bohužel, žije na dluh. A řada z nich podepisuje úvěrové smlouvy, které jim předkládá vlídný poskytovatel „půjčky“. Smlouvy zpravidla obsahují spoustu vět, které málokdo při podpisu opravdu čte. Například ujednání o řešení sporů, na základě kterého rozhoduje rozhodce a nikoli nezávislý soud.

Rubrika: Práva spotřebitelů/pacientů - uveřejněno: 12. 11. 2008


Stavební zákon – všichni jsou si rovni, ale…
Mgr. Pavla Matějková

Při aplikaci stavebního zákona v mnoha kauzách, ve kterých se snažím občanům pomáhat realizovat právo účasti veřejnosti, se bohužel setkávám s hlubokou nekoncepčností obsahu tohoto zákona. Konfornována s každodenní praxí tento předpis subjektivně vnímám jako od počátku určený k tomu, aby zvýhodňoval investory před sociálními nebo environmentálními požadavky proklamovanými již téměř frázovitým termínem udržitelného rozvoje.  

Rubrika: Politická práva - uveřejněno: 6. 11. 2008


Evropě to osladíme aneb už žádné nové antidiskriminační směrnice, prosím
Mgr. Jana Koláčková
 V Bruselu v současnotsti vzniká nová, tzv. horizontální antidiskriminační směrnice. Následující článek čtenáři osvětlí, že zřejmě právě Česká republika bude státem, jež schvalování nové směrnice Evropě „pěkně osladí“.  

Rubrika: Diskriminace - uveřejněno: 29. 10. 2008


Co se může stát ve správním řízení
Jana Kravčíková
Na poradnu Ekologickéo právního servisu se s řadou problémů klienti obracejí opakovaně. Jde např. o situaci, kdy v územním nebo stavebním řízení stavební úřady zamítají námitky občanských sdružení, která se řízení účastní, pokud se striktně nedotýkají ochrany přírody a krajiny.

Rubrika: Spravedlivý proces - uveřejněno: 22. 10. 2008


Otroctví včera a dnes
Mgr. Lucie Obrovská
V moderní společnosti je fenomén otrokářství z právního pohledu naprosto nemyslitelný. Otrocký stav odporuje řadě práv a svobod, která jsou  českým právním řádem, ale také mezinárodními smlouvami, garantována, ať už jde o svobodu pohybu a pobytu, princip rovnosti a další.

Rubrika: Nelidské/ponižující zacházení - uveřejněno: 16. 10. 2008


Do kdy lze odstranit vady žádosti o územní rozhodnutí aneb kdy „přiměřeně“ přestává být přiměřené
Mgr. Daniela Konečná
V tomto článku bych se ráda zaměřila na jinou, i když velmi úzce související otázku prodlužování lhůty pro doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí. Konkrétně pak na situaci, kdy žadatel o vydání územního rozhodnutí (investor) podal tuto žádost, ale správní úřad ji shledal jako neúplnou a z tohoto důvodu řízení přerušil, vyzval žadatele, aby žádost doplnil, a stanovil mu k tomu lhůtu. Investor pak ani v této lhůtě nebyl schopen žádost doplnit a proto si požádal o prodloužení lhůty o dalších několik měsíců.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 8. 10. 2008


Přístup kontrolních orgánů ke zdravotnické dokumentaci osob omezených na svobodě
Mgr. Jana Marečková, LL.M.
Zdá se, že Ministerstvo zdravotnictví trpí amnézií. Chybí mu totiž vzpomínka na to, že Česká republika ratifikovala Evropskou úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Rubrika: Nelidské/ponižující zacházení - uveřejněno: 2. 10. 2008


| < < | < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | > > |
| nahoru |
Autor/zdroj:Redakce
Poslední aktualizace: 28.08. 2006