Bulletin pro právo ve veřejném zájmu ONLINE


Motto: Tua res agitur, paries cum proximus ardet. (O tebe jde, hoří-li sousedův dům.)

Najít na stránce:
Za podporu děkujeme společnosti
C. H. Beck

Via Iuris vydává:


Každý týden nový článek z klávesnice právníků a právniček ve službách veřejnému zájmu.
Každý měsíc delší pojednání v expertních časopisech nakladatelství C. H. Beck.


Bruselské antidiskriminační etudy
Mgr. Pavla Špondrová
Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, kterému politicky šéfuje český komisař Vladimír Špidla se dělí na jednotlivá ředitelství a dále na unity. Unit G2, ve které již pátým měsícem stážistuji, má předlouhé jméno, které však právě díky tomu dobře vystihuje oblast, kterou se zabývá celkem 12 zaměstnanců a v současné době navíc dvě stážistky. Jde o oddělení pro Rovnost, akce proti diskriminaci – právní otázky.

Rubrika: Diskriminace - uveřejněno: 16. 7. 2008


Dobří advokáti se vracejí
Mgr. Vítězslav Dohnal
Je to velmi nevděčné řemeslo, ta advokacie. V novinách se většinou dočtete o zlotřilostech, kterých se advokáti (údajně) dopustili a ne o tom, jak někomu pomohli. Obecné přesvědčení o tom, že cesta ke zlatému dnu advokacie není dlážděna dobrými úmysly a poctivou prací, se přirozeně odráží i ve vtipech.

Rubrika: Zpráva z práva - uveřejněno: 8. 7. 2008


Připravují české právnické fakulty studenty dostatečně na potřeby praxe?
Mgr. Veronika Kristková, LL.M

V současné době se tedy konečně rozvinula diskuze o tolik potřebné reformě právnického studia, otázkou však zůstává nakolik je odbornou veřejností mimo Právnickou fakultu Univerzity Palackého vnímána nedostatečná orientace právního vzdělávání na potřeby praxe jako nedostatek, na něž by se měla reforma studia zaměřit.

Rubrika: Vzdělávání - uveřejněno: 2. 7. 2008


Konečně efektivní správní soudnictví?
Mgr. Pavel Černý
Nejen na stránkách Via Iuris jsme v minulosti opakovaně poukazovali na zásadní nedostatek soudní ochrany životního prostředí spočívající v její faktické neúčinnosti. V poslední době však bylo vydáno několik rozhodnutí, jež by mohla signalizovat důležitou změnu přístupu správních soudů v této oblasti.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 26. 6. 2008


Spravedlivější spravedlnost aneb jak by vypadala trestní justice v ideálním světě?
Mgr. Hana Langhansová
Jako stále ještě trochu idealistka, která sní o spravedlivějším světě, a navíc se zajímá o trestní právo, jsem nemohla nepropadnout lákavé představě trestní justice zcela ovládané restorativními principy. Jak by asi vypadal takový svět?

Rubrika: Spravedlivý proces - uveřejněno: 20. 6. 2008


K otázce doby platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
Mgr. Barbara Homolová
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je - nebo alespoň by mělo být - jedním z nejdůležitějších nástrojů důsledné ochrany životního prostředí před negativními vlivy plánovaných záměrů. V praxi procesy EIA v České republice tento základní úkol často neplní.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 12. 6. 2008


Sanace dluhů - švýcarský nástroj reintegrace pachatelů trestných činů
Mgr. Stanislav Komínek
Předluženost je jednou z nejvýznamnějších překážek úspěšné resocializace lidí po výkonu trestu. Společně s komplikacemi při hledání práce a ztrátou sociálních vazeb často vede k rezignaci, demotivaci a následně k nelegální práci, případně návratu k trestné činnosti. Švýcarská probační služba má už déle než 30 let k dispozici efektivní nástroj podporující reintegraci svých klientů, sanaci dluhů (Schuldensanierung).

Rubrika: Práva spotřebitelů/pacientů - uveřejněno: 4. 6. 2008


Koho chrání inspekce práce?
Mgr. Jana Koukalová
Představte si situaci, kdy Vám zaměstnavatel nadměrně nařizuje přesčasy, které neproplácí, vede dvojí evidenci docházky, neposkytuje Vám dostatek volna a přestávek v práci, jak nařizuje zákoník práce. Poté, co zajistíte kopie docházkových listů dokládající porušování zákona, se rozhodnete obrátit se na oblastní inspektorát práce s podnětem, aby provedl u zaměstnavatele kontrolu. Co se bude dít dál?

Rubrika: Soukromý/rodinný život - uveřejněno: 28. 5. 2008


Jednací jazyk během řízení o mezinárodní ochraně
Jana Filipová
Řízení o mezinárodní ochraně je speciálním druhem správního řízení, při kterém se rozhoduje o udělení jedné z forem azylu nebo mezinárodní ochrany. Rozhoduje se zde o osudu osoby-cizince, který se zpravidla neorientuje v českém právu, nemůže tak plně a kvalitně uplatňovat všechna své práva, a proto se její pozice v řízení může jevit jako „zranitelnější“.

Rubrika: Spravedlivý proces - uveřejněno: 21. 5. 2008


Občanskoprávní žaloba - cesta z bludného kruhu selhávající veřejnoprávní ochrany ovzduší?
Mgr. Jan Šrytr
Znečišťovatel plní úřadem stanovené emisní limity, ale ovzduší se nelepší, případně zhoršuje. Na nezodpovědný přístup znečišťovatelů a nedůslednost příslušných správních úřadů doplácejí občané žijící v oblastech s výrazně znečištěným ovzduším, kteří si mnohdy neuvědomují, jak významná zdravotní rizika podstupují.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 13. 5. 2008


| < < | < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > | > > |
| nahoru |
Autor/zdroj:Redakce
Poslední aktualizace: 28.08. 2006